24 червня 2011

 

Затверджено
розпорядженням голови
райдержадміністрації
від 02 лютого 2017 року № 39

 

ПЕРЕЛІК
відомостей, що становить службову інформацію
у Козелецькій районній державній адміністрації

 

1. Питання мобілізаційної та оборонної роботи (за винятком інформації із цих питань, яка включена до зводу відомостей, що становлять державну таємницю України (ЗВДТ)

 

1.1. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності щодо:

 

1) створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей;

 

2) виробництва та поставки технічних засобів та майна речової служби в особливий період;

 

3) виробництва, закупівлі та поставки продовольства, сільськогосподарської продукції в особливий період;

 

4) виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період;

 

5) виробництва та поставки паливно-мастильних матеріалів в особливий період;

 

6) мобілізаційних завдань (замовлень) на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

 

7) кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально-транспортної техніки, яка підлягає передачі до складу Збройних Сил України;

 

8) забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

 

9) виробництва ветеринарного майна та технічних засобів ветеринарної медицини в особливий період;

 

10) створення та накопичення нестандартного обладнання та устаткування на особливий період;

 

11) показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб галузей національної економіки на особливий період;

 

12) підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період;

 

13) надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період;

 

14) виробництва найважливішої цивільної промислової продукції в особливий період;

 

15) номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в місцевому органі виконавчої влади, на підприємстві, в установі, організації;

 

16) капітального будівництва в особливий період;

 

17) створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

 

18) потреби сільського господарства в хімічних і мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період;

 

19) переліки документів і справ, що підлягають передаванню до Державного архіву Чернігівської області, вивезенню на місце евакуації, знищенню або залишенню на місці в особливий період;

 

20) списки працівників, відповідальних за облік і зберігання документів і справ, що підлягають евакуації, їх транспортування та охорону в дорозі, а також на знищення або передавання до Державного архіву Чернігівської області в особливий період.

 

1.2. Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації національної економіки.

 

1.3. Відомості про результати перевірок місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій щодо виконання ними законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації національної економіки.

 

1.4. Відомості про кількість військовозобов’язаних, заброньованих за райдержадміністраціями, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

 

1.5. Відомості про заходи, які заплановані або здійснюються для забезпечення сталого функціонування економіки регіону (райдержадміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації) в умовах особливого періоду.

 

1.6. Відомості про стан мобілізаційної підготовки та рівень мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень).

 

1.7. Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення кваліфікації фахівців місцевих органів виконавчої влади з питань мобілізаційної підготовки.

 

1.8. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

 

1.9. Відомості, які містяться в експлуатаційній документації на програмні засоби та комплексну систему захисту інформації в автоматизованих системах із питань мобілізаційної підготовки.

 

1.10. Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, окремого підприємства.

 

1.11. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації.

 

1.12. Відомості про виробничі потужності, обсяги, технологію виробництва матеріалів, які передбачаються використовувати для виготовлення озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них щодо підприємства, установи, організації.

 

1.13. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації щодо життєзабезпечення населення в особливий період.

 

1.14. Відомості за окремими показниками про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій на режим роботи в умовах особливого періоду.

 

1.15. Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління районної державної адміністрації (органу місцевого самоврядування), обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту.

 

1.16. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, окремого підприємства, установи, організації.

 

1.17. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації.

 

2. Питання охорони державної таємниці

 

2.1. Відомості щодо номенклатури справ, які мають гриф обмеження доступу «Цілком таємно», «Таємно».

 

2.2. Відомості щодо номенклатури та змін до номенклатури посад працівників, перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці, та актів щодо її перегляду.

 

2.3. Облікові картки громадян про надання допуску до державної таємниці.

 

2.4. Листування щодо надання допуску до державної таємниці.

 

2.5. Акти перевірки ведення секретного діловодства.

 

2.6. Акти на знищення матеріальних носіїв секретної інформації.

 

2.7. Опис справ постійного зберігання, акти на знищення справ, що не підлягають подальшому зберіганню, акти передачі документів на державне зберігання.

 

3. Питання надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

 

3.1. Відомості про організацію оповіщення, управління і зв'язку, порядок переведення районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації на режим роботи в умовах особливого періоду, крім тих, що становлять державну таємницю.

 

3.2. Відомості про заходи цивільного захисту на особливий період району, населених пунктів, підприємств, установ, організацій.

 

3.3. Відомості про інженерно-технічні заходи цивільного захисту особливого періоду, що плануються (реалізовані) у генеральних планах забудови населених пунктів.

 

3.4. Відомості про порядок, критерії та правила віднесення міст та суб’єктів господарювання до відповідних груп та категорій з цивільного захисту.

 

3.5. Зведені відомості за сукупністю показників про кількість,загальну площу, місткість та інші технічні характеристики захисних споруд цивільного захисту.

 

3.6. Відомості про заходи з евакуації населення, матеріальних та культурних цінностей в особливий період, крім тих, що становлять державну таємницю.

 

3.7. Відомості щодо стану готовності територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту або її ланки до вирішення завдань цивільного захисту в особливий період.

 

3.8. Відомості про основні показники стану цивільного захисту.

 

3.9. Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту, крім тих, що становлять державну таємницю.

 

3.10. Відомості про організацію реагування та дії у разі виникнення аварій на об'єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

 

4. Технічний захист інформації

 

4.1. Відомості з питань технічного захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законодавством, якщо вони не розкривають норми (вимоги) та методики контролю технічного захисту інформації, крім тих, що становлять державну таємницю.

 

4.2. Відомості про планування, організацію запровадження заходів, вихідні дані, фактичний стан, наявність недоліків в організації захисту інформації щодо окремого об'єкта інформаційної діяльності, інформаційної, телекомунікаційної, інформаційно-телекомунікаційної системи, де циркулює (або передбачена циркуляція) інформація з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законодавством, крім тих, що становлять державну таємницю, а також володіння якими дає змогу ініціювати несанкціоновані дії щодо цієї інформації, яка обробляється в інформаційній, телекомунікаційній, інформаційно-телекомунікаційній системах.

 

4.3. Відомості про зміст заходів, склад засобів комплексу технічного захисту інформації або комплексної системи захисту інформації, призначених для захисту інформації, з обмеженим доступом, на конкретному об’єкті інформаційної діяльності або в конкретній інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі.

 

4.4. Відомості про роботи з технічного захисту інформації, виконані суб’єктами господарювання згідно з отриманими ліцензіями, якщо вони не стосуються конкретних об’єктів і не розкривають норми ефективності захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, методики контролю ефективності технічного захисту секретної інформації, вимоги із забезпечення технічного захисту секретної інформації.

 

4.5. Відомості про чинні в районній державній адміністрації нормативні документи з питань технічного захисту інформації.

 

4.6. Відомості, що розкривають зміст актів обстеження та категоріювання об’єктів, де циркулює інформація, що становить державну таємницю.

 

4.7. Відомості про склад та структуру, результати державної експертизи комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, заходи, які здійснюються при її проведенні, способи (методи) і порядок проведення цих заходів, що містяться в матеріалах державних експертиз у сфері технічного захисту інформації (що не становить державної таємниці), а також узагальнені відомості щодо виданих/зареєстрованих атестатів відповідності комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах вимогам нормативних документів.

 

4.8. Відомості про створення та функціонування комплексних систем захисту інформації (плани захисту інформації, моделі загроз).

 

4.9. Відомості про експлуатацію автоматизованих систем для обробки інформації з обмеженим доступом.

 

4.10. Відомості про роботу (розміщення) серверного та комунікаційного обладнання районної державної адміністрації (в т.ч. кабелів локальної обчислювальної мережі), доступ до цього обладнання та баз даних (облікові записи), організацію, структуру, топологію локальної мережі, мережевого обладнання, апаратного та програмного складу автоматизованих систем (серверів, персональних комп’ютерів), організацію розподіленого доступу до баз даних та інформаційних ресурсів, відомості, що розкривають зміст заходів з реалізації політики безпеки в інформаційній системі, інші відомості, які є державними інформаційними ресурсами, що створюються, обробляються в автоматизованій системі класу 3, володіння якими в сукупності дає змогу ініціювати несанкціоновані дії щодо інформації, яка обробляється в інформаційній, телекомунікаційній, інформаційно-телекомунікаційній системах.