23 липня 2019

Відділ освіти, культури і туризму, сім’ї, молоді та спорту Козелецької районної державної адміністрації

 

ЄДРПОУ: 42133365
 

Адреса: 17000, смт Козелець, вул.Соборності, б.27

 

Телефон/факс: (04646) 4-18-48

 

Електронна адреса: [email protected]

 

Режим роботи відділу: з 8:00 до 17:00

 

з перервою на обід з 13:00 до 14:00.

 

Вихідні дні - субота та неділя.

 

Начальник відділу: Сенченко Людмила Михайлівна

 

 

Телефонний довідник працівників відділу освіти, культури і туризму, сім’ї, молоді та спорту Козелецької районної державної адміністрації

 

№ кабінету         Прізвище, ім’я, по-батькові                                  Посада                    Контактна інформація


311                  Сенченко Людмила Михайлівна                      Начальник відділу                       (04646) 4-18-48


310                  Андрушко Надія Миколаївна                            Головний спеціаліст                   (04646) 4-18-48


410                  Шмаюн Наталія Віталіївна                                Головний спеціаліст                   (04646) 2-24-46

 

 

Положення про відділ освіти, культури і туризму, сім’ї, молоді та спорту Козелецької районної державної адміністрації

 

 

Основні завдання віддділу:

 

- здійснює реалізацію державної політики та політики районної державної адміністрації в сферах освіти, культури і туризму, фізичної культури, сім’ї, молоді та спорту. Реалізує пріоритети державної політики та повноваження на всій території району у сфері культури та туризму.

- створює рівні та доступні умови для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечує соціальний захист учасників освітнього процесу, надає населенню якісні послуги в сфері фізичної культури і спорту.

 

- здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням стандартів в закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

 

- сприяє матеріально-технічному та фінансовому забезпеченню закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти та закладів фізкультурно-спортивної спрямованості.

 

- забезпечує популяризацію фізичної культури та спорту, здорового способу життя та співпрацю з громадськими, відомчими, приватними організаціями та закладами фізкультурно-спортивної спрямованості у вирішенні завдань популяризації здорового способу життя та створенні передумов для занять фізичною культурою і спортом мешканців району.

 

- забезпечує розвиток напрямів фізичної культури і спорту та створення умов для зайняття фізкультурою та спортом максимально широкого кола мешканців району.

 

- готує проекти розпорядчих актів голови районної державної адміністрації, її виконавчих органів в тому числі нормативного характеру, які стосуються питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту.

 

- розробляє пропозиції щодо розвитку та оптимізації мережі закладів освіти та закладів культури.

 

- забезпечує розвиток освітнього (інтелектуального), творчого (мистецького), наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей регіону.

 

 - здійснює управління закладами освіти та закладами культури, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні.

 

- забезпечує у межах своїх повноважень розвиток різних форм позашкільної освіти, розроблення програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань.

 

- організовує оздоровлення, відпочинок і дозвілля дітей та молоді.  

 

- здійснює заходи щодо створення умов для відродження розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних народів і національних меншин України, всіх видів мистецтва, самодіяльної творчості, художніх промислів та ремесел.

 

- реалізує повноваження органів виконавчої влади у сфері збереження та використання культурної спадщини.

 

- здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції Відділу.

 

- забезпечує доступність всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного мешканця району.

 

- забезпечує виконання загальнодержавних та інших соціальних програм з питань соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

 

- розробляє та здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей, забезпечення соціального і правового захисту сімей.  

 

- надає в межах своїх повноважень багатодітним сім’ям та сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, підприємствам, установам та організаціям, об’єднанням громадян та окремим громадянам методичної допомоги з питань запобігання насильства в сім’ї.

 

- надає правову, методичну та організаційну допомогу місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям щодо забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми.

 

- здійснює збір та підготовку документів щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми.

 

- спрямовує та координує діяльність районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

 

- сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально-незахищеним громадянам.

 

- сприяє розвитку видів спорту, визнаних в Україні, олімпійського, параолімпійського та дефлімпійського руху.

 

- здійснює контроль за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів, за дотриманням законодавства з питань фізичної культури та спорту організаціями фізкльтурно-спортивної спрямованості, стандартів спортивної класифікації.

 

- здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства.

 

Відділ, відповідно до покладених на нього завдань:

 

- забезпечує в межах визначених законодавством прав громадян районної державної адміністрації  в сферах освіти, фізичної культури та спорту, культури і туризму шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, надання населенню якісних послуг через мережу комунальних установ, закладів освіти та закладів культури.

 

- контролює дотримання закладами освіти усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.

 

- забезпечує виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками громади повної загальної середньої освіти та залучення дітей до дошкільної освіти.

 

- забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в закладах освіти.

 

- сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних навчальних закладах.

 

- сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.

 

- забезпечує формування календарних планів спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів відповідно до календарного плану спортивно-масових заходів з питань фізичної культури і спорту районної державної адміністрації.

 

- організовує та проводить фізкультурно-спортивні заходи серед широких верств населення, в тому числі заходи, спрямовані на покращення фізичного виховання дітей i молоді.

 

- спільно із фінансовим управлінням Козелецької районної державної адміністрації розробляє i подає на розгляд голові районної державної адміністрації пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм i здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти, фізичної культури та спорту, культури та туризму.

 

- подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти, фізичної культури та спорту в районі; організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

 

- аналізує стан освіти, фізичної культури та спорту, культури та туризму в районі, прогнозує розвиток дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, сприяє оптимізації мережі відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробляє та організовує виконання програм з питань, що віднесені до компетенції Відділу.

 

- визначає потребу в навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб громади за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів.

 

- вивчає потребу, організовує навчання (у тому числі – й індивідуальне) дітей з особливими освітніми потребами та виховання їх у закладах загальної середньої освіти та спеціальних навчальних закладах, сприяє повноцінній інтеграції у освітній процес дітей з обмеженими фізичними можливостями, в тому числі через розвиток інклюзивних форм навчання.

 

- вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною та заочною формами навчання при закладах загальної середньої освіти, створює належні умови для складання державної підсумкової атестації екстерном.

 

- вивчає потребу щодо створення додаткових можливостей для повноцінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечує постійне оновлення мережі гуртків та закладів позашкільної освіти, спортивних секцій, координує роботу навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням, оздоровленням дітей, організацією їх дозвілля.

 

- сприяє та здійснює контроль за організацією харчування дітей у закладах освіти за рахунок бюджетних та залучених коштів.

 

- вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у закладах освіти, здійснення оздоровчих заходів.

 

- забезпечує організацію роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в закладах дошкільної освіти, закладах загальної середньої освіти, закладах позашкільної освіти спортивного профілю.

 

- координує роботу, пов’язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів та їх підготовки до дорослого життя.

 

- сприяє розширенню діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.

 

- співпрацює з відповідним підрозділом органів внутрішніх справ та соціальної служби у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх у закладах освіти, насильства у сім’ї, учнівському колективі.

 

- координує роботу методистів та керівників навчальних закладів спрямовану на науково-методичне забезпечення системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, організацію методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільної освіти та інших закладів, що належать до сфери його управління.

 

- впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки України; затверджує робочі навчальні плани закладів загальної середньої освіти, погоджує річні плани роботи дошкільних та позашкільних закладів освіти, закладів культури; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.

 

- забезпечує виявлення та розвиток здібностей обдарованих дітей, організовує їх навчання, проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади, турніри та інші змагання серед учнів та молоді.

 

- формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту, забезпечує ними заклади освіти.

 

- забезпечує участь дітей та молоді у Всеукраїнських олімпіадах чемпіонатах, кубках, конкурсах, турнірах, фестивалях, змаганнях, літніх школах і таборах.

 

- аналізує стан та тенденції культурного розвитку на всій території району та вживає заходів щодо усунення недоліків.

 

- бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм культурного, туристичного розвитку районної державної адміністрації та з питань охорони культурної спадщини.

 

- сприяє формуванню репертуару мистецьких колективів закладів культури району, збереженню культурної спадщини.

 

- забезпечує утворення психологічної служби в навчальних закладах.

 

- сприяє наданню педагогічним працівникам, працівникам культури державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників освітнього процесу.

 

- організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно чинного законодавства.

 

- розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників освіти, культури, молоді та спорту, працівників відділу та його структурних підрозділів; запроваджує інші форми морального та матеріального стимулювання їх праці.

 

- здійснює координаційну роботу закладів та установ освіти, молоді та спорту, закладів культури, що перебувають у його управлінні готує пропозиції та заходи щодо ефективності їх роботи відповідно до компетенції Відділу.

 

- організовує підготовку закладів освіти, закладів культури та інших закладів, що перебувають у його управлінні до початку нового навчального року, роботи в осінньо-зимовий період тощо, проведення поточного та капітального ремонту приміщень.

 

- забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму, вимог законодавства з охорони праці в закладах освіти, надає практичну допомогу у проведенні відповідної роботи, співпрацює з даних питань із відповідними структурними підрозділами та іншими установами.

 

- вносить пропозиції фінансовому управлінню Козелецької районної державної адміністрації щодо фінансування закладів освіти та закладів культури, закладів спортивного спрямування, які перебувають у сфері його управління.

 

Перелік закладів загальної середньої освіти Козелецького району

 

Органи управління освітою, культурою, туризмом, сім’єю, молоддю та спортом місцевого самоврядування