25 березня 2020

Архівний ваідділ Козелецької районної державної адміністрації

 

Адреса: вул.Соборності, б.86Б, смт Козелець, 17000

 

Телефон/факс: (04646) 2-14-38

 

Час роботи архіву:

понеділок-четвер 8:00-17:00, з перервою на обід з 13:00 до 14:00

 

Приймальні дні - понеділок, середа, п’ятниця 09:00-16:00

Остання п’ятниця кожного місяця -  санітарний день

 

Вихідні дні - субота та неділя.

 

Структура відділу:

- начальник відділу;

- прибиральник службових приміщень

 

Начальник відділу: Ляхова Наталія Григорівна

 

Положення про архівний відділ районної державної адміністрації

 

Основні завдання відділу:

 

1) реалізація державної політики в галузі архівної справи, здійснення управління архівною справою і діловодством на території району;

 

2) координація діяльності державних органів,  органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, зокрема приватних архівних установ, заснованих фізичними особами та юридичними особами приватного права (приватні архіви), у питаннях архівної справи і діловодства;

 

3) внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей що в них містяться;

 

4) здійснення контролю за діяльністю архівних установ служб діловодства.

 

Архівний відділ, відповідно до покладених на нього завдань:

 

1) організовує виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

 

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

 

3) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

 

4) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку архівної галузі в районі;

 

5) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району;

 

6) вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;

 

7) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

 

8) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

 

9) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

 

10) складає і за погодженням з державним архівом     області подає на затвердження до районної державної адміністрації плани розвитку архівної справи в районі та забезпечує їх виконання;

 

11) забезпечує зберігання, облік і охорону:

 

- документів Національного архівного фонду з різними носіями інформації, переданих  відділу державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами установами та організаціями незалежно від форми власності та об»єднаннями громадян, громадськими спілками, які діють (діяли) на території району;

 

- документів особового походження;

 

- друкованих, ілюстративних та інших матеріалів, що використовуються для довідково-інформаційної роботи;

 

- облікових документів і довідкового апарату до них;

 

12) організовує роботу, пов”язану з внесенням профільних документів до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього незалежно від місця зберігання і форми власності на них;

 

13) проводить в установленому порядку облік, обстеження та аналіз  діяльності архівних установ, які створені на території району, незалежно від форми власності та підпорядкування;

 

14) інформує  державний архів області про виявлення архівних документів, що не мають власника або власник яких невідомий, а також про  здійснення продажу документів Національного архівного фонду з метою реалізації переважного права держави на їх придбання;

 

15) веде облік юридичних та фізичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування архівного відділу районної державної адміністрації, на підставі затверджених списків;

 

16) подає на затвердження  Державному архіву області списків джерел формування Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування відділу;

 

17) перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства  державних органів, органів місцевого самоврядування,  підприємств,  установ  та організацій незалежно від форми власності, зокрема об»єднань громадян, громадських спілок, релігійних організацій, з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи шляхом проведення планових та позапланових перевірок, надає зазначеним підрозділам і службам методичну допомогу в організації діловодства та зберігання документів;

 

18) надає консультаційно-методичну допомогу в організації діяльності архівної установи для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на  території району та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду (трудового архіву);

 

19) веде зведений облік архівних документів,що зберігають органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації району, подає належні відомості про ці документи державному архіву області;

 

20) передає державному архіву області у визначені ним строки  документи та довідковий апарат  до них для постійного зберігання;

 

21) створює та вдосконалю довідковий апарат до документів Національного архівного фонду;

 

22) здійснює грошову оцінку документів Національного архівного фонду, що зберігаються в архівному відділі, у фізичних і юридичних осіб, які перебувають у зоні його комплектування;

 

23) організовує страхування документів Національного архівного фонду, які надаються в користування поза архівним відділом, у порядку встановленому законодавством;

 

24) надає архівні довідки, копії документів та іншим шляхом задовольняє запити фізичних та юридичних осіб переглядає в установленому порядку рішення про обмеження доступу до документів, забезпечує у разі виявлення в архівних документах недостовірних відомостей про особу на вимогу фізичних осіб долучення до архівних документів письмового обгрунтованого спростування чи додаткових відомостей про особу;

 

25) вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи архівних установ.

 

У Козелецькому районі діють дві місцеві архівні установи: архівний  відділ районної державної адміністрації, в якому зберігаються документи, віднесені до Національного архівного фонду та трудовий архів Козелецького району, в якому знаходяться на зберіганні соціально значущі документи з особового складу ліквідованих установ, що не належать до Національного архівного фонду. 

 

Крім того, кожне підприємство, установа, організація має свій архівний підрозділ та визначає осіб на яких покладені функції зі збереження і використання архівних документів. 

 

У сховищі архівного відділу зберігаються документи організацій, підприємств та установ району за 1943-2017 роки. На 01.01.2019 рік архівний відділ Козелецької районної державної адміністрації зберігає 236 фондів обсягом. Архівним відділом щорічно виконується біля 200 запитів соціально-правового характеру.