10 вересня 2018

 

 

Пенська Наталія Володимирівна народилася 27 листопада 1970 року в с.Берлози Козелецького району Чернігівської області. Громадянка України з 1991 року. Освіта вища.

 

Закінчила у 1993 р. Український державний аграрний університет (м.Київ) за спеціальністю лісове та садово-паркове господарство, інженер лісового господарства.

 

Трудову діяльність розпочала 1987 р. фасовщицею Козелецького споживчого товариства смт Козелець Чернігівської області.

 

1994 р. до 1995 р. працює інспектором без категорії V-го операційного відділу по виплаті пенсій і допомоги Київського центру по нарахуванню та виплаті пенсій та допомоги. З 1995 р. до 2000 р. – спеціаліст ІІ-ї та І-ї категорій по виплаті пенсій і допомоги Київського центру по нарахуванню та виплаті пенсій та допомоги.

 

2003 р. – 2007 р. – спеціаліст І категорії відділу організаційно-кадрової роботи апарату Козелецької райдержадміністрації.

 

2007 р. – 2008 р. – головний спеціаліст відділу організаційно-кадрової роботи апарату Козелецької райдержадміністрації.

 

З 2008 р. до 2010 р. працює на посаді завідувача сектором контролю апарату Козелецької райдержадміністрації.

 

З 2010 р. - начальник загального відділу апарату Козелецької райдержадміністрації, а згодом заступник керівника апарату, начальник відділу організаційно-кадрової роботи апарату Козелецької райдержадміністрації.

 

З 2013 року – керівник апарату Козелецької райдержадміністрації.

 

Одружена. Має доньку.

 

Керівник апарату районної державної адміністрації

 

Очолює апарат Козелецької районної державної адміністрації та організовує роботу апарату Козелецької районної державної адміністрації з правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності районної державної адміністрації відповідно до чинного законодавства, положення про апарат та регламенту районної державної адміністрації.

 

Відає питаннями організаційної роботи структурних підрозділів районної державної адміністрації, взаємодії з органами місцевого самоврядування.

 

Забезпечує взаємодію апарату райдержадміністрації з обласною  державною адміністрацією, Адміністрацією Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, обласною і районною радами, їх виконавчими апаратами у процесі поточної діяльності.

 

Здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби в апараті районної державної адміністрації та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права):

 

подає для затвердження до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування;

 

затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників;

 

організовує планування роботи з персоналом державного органу, в тому числі організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б і В», забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог Закону України «Про державну службу»;

 

- забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі;

 

- забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про вакантні посади державної служби з метою формування єдиного переліку вакантних посад державної служби, який оприлюднюється;

 

- призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби  категорій «Б і В», звільняє з таких посад відповідно до вимог  Закону України «Про державну службу»;

 

- присвоює ранги державним службовцям державного органу, які займають посади державної служби  категорій «Б і В»;

 

- забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців державного органу;

 

- здійснює планування навчання персоналу державного органу з метою вдосконалення рівня володіння державними службовцями державною мовою, регіональною мовою або мовою національних меншин, визначеною відповідно до закону, а також іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, у випадках, якщо володіння такою мовою є обов’язковим відповідно Закону України «Про державну службу»;

 

- здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в державному органі;

 

- розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби  категорій «Б і В»;

 

- приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби  категорій «Б і В»;

 

- виконує функції роботодавця стосовно працівників державного органу, які не є державними службовцями;

 

- створює належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення;

 

подає для затвердження загальними зборами державних службовців правила внутрішнього службового розпорядку;

 

- забезпечує формування у підпорядкованих державних службовців високих професійних якостей, сумлінного ставлення до виконання своїх посадових обов’язків, поваги до прав і свобод людини і громадянина, їхньої честі та гідності, а також до держави, державних символів України;

 

- здійснює інші повноваження відповідно до Закону України «Про державну службу» та інших законів України.

 

За дорученням голови районної державної адміністрації представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими органами та організаціями за межами району.

 

Забезпечує:

 

- підготовку аналітичних, інформаційних та інших матеріалів;

 

- систематичне проведення перевірок виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, голів обласної державної адміністрації та районної державної адміністрації;

 

- підготовку матеріалів на розгляд голови районної державної адміністрації;

 

- доведення розпоряджень голови районної державної адміністрації до виконавців;

 

- надання методичної та іншої практичної допомоги органам місцевого самоврядування.

 

Відповідає за стан діловодства, обліку, звітності, роботи із зверненнями громадян і контролю в районній державній адміністрації, виконання Закону України «Про державну службу», «Про запобігання корупції».

 

Вносить пропозиції голові районної державної адміністрації щодо структури районної державної адміністрації та її апарату, штату працівників апарату, структурних підрозділів районної державної адміністрації.

 

Безпосередньо спрямовує, координує та контролює діяльність відділів та сектору апарату районної державної адміністрації:

 

- фінансового забезпечення та організаційної роботи;

 

- юридичного забезпечення, управління персоналом та роботи зі зверненнями громадян;

 

- ведення Державного реєстру виборців;

 

- архівного;

 

- діловодства, документообігу та контролю.

 

У межах наданих повноважень відповідає за підготовку та подає на підпис голові районної державної адміністрації проекти розпоряджень. За дорученням голови районної державної адміністрації укладає договори та інші правочини. Має право підпису фінансових документів. Видає накази у межах наданих повноважень.

 

Відає питаннями забезпечення доступу до публічної інформації, захисту персональних даних, проведення спеціальних перевірок, запобігання і протидії корупції.

 

Призначається на посаду головою районної державної адміністрації в порядку, передбаченому законодавством про державну службу.

 

У разі відсутності керівника апарату районної державної адміністрації виконання його повноважень покладається на керівника самостійного структурного підрозділу апарату районної державної адміністрації відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації.

 

Керує роботою:

 

  • Експертної комісії архівного відділу районної державної адміністрації.
  • Експертної комісії районної державної адміністрації.
  • Комісії для перевірки наявності печаток та штампів в районній державній адміністрації.
  • Комісії з питань роботи із службовою інформацією в Козелецькій районній державній адміністрації.
  • Комісії з обстеження та категоріювання об’єктів, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом.
  • Комісії з питань нагородження при районній державній адміністрації.
  • Експертної, внутрішньо-перевірочної комісії з питань державної таємниці.
  • Експертної, внутрішньо-перевірочної комісії районної державної адміністрації.

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови
районної державної адміністрації
11 серпня 2020 року № 189