Козелецька РДА
Анонси               
               
               
               
               
               
               
               
               - доступ до публічної інформації

               Назад

               Відповідно до ст..15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації зобов`язані оприлюднювати:

               1) інформацію про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо);

               2) нормативно-правові акти акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності;

               3) перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, форми і зразки документів, правила їх заповнення;

               ) порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності;

               5) інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник;

               6) інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації;

               7) плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань;

               8) розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи;

               9) загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку;

               11) інформацію про діяльність суб`єктів владних повноважень, а саме про: їхні місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв`язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти; прізвище, ім`я та по батькові, службові номери засобів зв`язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступників, а також керівників структурних та регіональних підрозділів, основні функції структурних та регіональних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом; розклад роботи та графік прийому громадян; вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад; перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;

               УКРАЇНА

               КОЗЕЛЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

               РОЗПОРЯДЖЕННЯ

               ВІД 03 ЧЕРВНЯ 2011 РОКУ №234

               Про доступ до публічної інформації

               З метою організації виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», відповідного розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11.05.2011 року № 161:

               1. Затвердити:

               1.1. Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Козелецька районна державна адміністрація (додається).

               1.2. Перелік відомостей, що становить службову інформацію (додається).

               2. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату забезпечити системне і оперативне оприлюднення розпоряджень, доручень, рішень колегій, планів заходів та інших документів райдержадміністрації на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

               3. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації затвердити відповідні порядки доступу до публічної інформації та визначити осіб, відповідальних за організацію у встановленому порядку доступу до публічної інформації та у разі необхідності затвердити переліки відомостей, що становлять службову інформацію.

               4. Визначити особою, відповідальною за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації в районній державній адміністрації керівника апарату райдержадміністрації Луппу І.В.

               4. Функції із забезпечення доступу запитувачів до інформації в районній державній адміністрації покласти на загальний відділ апарату райдержадміністрації (Банько А.А).

               5. Начальнику загального відділу апарату райдержадміністрації привести у відповідність до покладених функцій положення про відділ та посадові інструкції працівників відділу.

               6. Луппі І.В. до 10.06.2011 вжити заходів щодо визначення спеціального місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями та виділення відповідної комп»ютерної техніки.

               7. Загальному відділу апарату райдержадміністрації з метою доступу до публічної інформації та її збереження створити систему обліку документів (з можливістю надання доступу), що знаходяться в райдержадміністрації та містять публічну інформацію, а також забезпечити реєстрацію в цій системі таких документів.

               9. Відділу з питань внутрішньої політики, зв»язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації (Рябець О.А.):

               9.1. Забезпечити оприлюднення зазначеної інформації на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

               9.2. У встановленому порядку, в тому числі через друковані засоби масової інформації, довести до громадськості форму запиту на інформацію.

               10. Фінансово-господарському відділу апарату райдержадміністрації (Пінчук Н.М.) після затвердження Кабінетом Міністрів України граничних норм витрат за копіювання та друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розробити відповідний розрахунок та зразок рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію.

               11. Визнати таким, що втратив чинність додаток 1 до розпорядження в.о.голови райдержадміністрації від 10.12.2009 року № 722 «Про перелік конфіденційної інформації, що є власністю держави в районній державній адміністрації».

               12. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

               Голова районної державної адміністрації Л.О.Мисливець

               ЗАТВЕРДЖЕНО:

               розпорядженням голови

               районної державної адміністрації

               від 03 червня 2011 року № 234

               Порядок

               доступу до публічної інформації

               в районній державній адміністрації

               Всі запити на публічну інформацію, які надходять до районної державної адміністрації (в тому числі електронною поштою), реєструються загальним відділом апарату райдержадміністрації. Письмовий запит може бути як в довільній формі, так і шляхом заповнення відповідної форми (додається).

               Облік запитів на інформацію ведеться окремо.

               Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, ім»я особи, адреси або інших вимог, встановлених ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), не розглядаються.

               Залежно від змісту запиту, він направляється першому заступнику голови, заступнику голови облдержадміністрації або керівнику апарату (відповідно до розподілу функціональних повноважень). Згідно з резолюцією, виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Після підписання відповідь реєструється в загальному відділі і надсилається адресату.

               Районна державна адміністрація надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п"яти робочих днів з дня отримання запиту.

               У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

               Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

               У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, районна державна адміністрація може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п»яти робочих днів з дня отримання запиту.

               Інформація на запит надається безкоштовно. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше 10 сторінок, запитувач зобов язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк визначених розпорядником в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України (стаття 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

               У разі, коли района державна адміністрація, відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про місцеві державні адміністрації», не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», вона відмовляє в задоволенні запиту на інформацію, про що заявник повідомляється письмово.

               Якщо районної державній адміністрації відомо, хто володіє або має володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувача, а запит переадресовується відповідній структурі разом із супровідним листом.

               Додаток

               до Порядку

               доступу до публічної інформації

               в районній державній адміністрації

               Форма запиту на інформацію

               Голові районної державної адміністрації

               ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ*

               ______________________

               (ПІБ або назва юридичної особи, поштова

               _________________________

               (електронна) адреса, контактний телефон)

               ______________________

               Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати мені інформацію, можливість ознайомитися з (необхідне підкреслити) __________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _______________________________________________________________

               Відповідь прошу надати поштою / особисто(необхідне підкреслити)

               __________________ (дата) _________________(підпис)

               Запит подається до загального відділу апарату райдержадміністрації (к. 3). Відповідь на запит надається в терміни, встановлені ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

               * Даний запит розроблений відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»

               Затверджено

               розпорядженням голови

               райдержадміністрації

               від 03 червня 2011 року № 234

               ПЕРЕЛІК

               відомостей, що становить службову інформацію

               1. До службової в райдержадміністрації належить така інформація:

               1) що міститься в документах райдержадміністрації, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов»язані з розробкою напряму діяльності райдержадміністрації або здійсненням нею контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

               2) стосовно cфери оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.

               2. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф „для службового користування”. Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 Закону України „Про доступ до публічної інформації”.

               Назад               25 Липня 2017 14:47
               19 Липня 2017 10:11
               10 Липня 2017 16:14
               29 Червня 2017 10:16
               27 Червня 2017 16:05