Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія - http://kozadm.cg.gov.ua/old

24 червня 2011

 

Президент України впроваджує європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів державної влади. Важливим кроком на цьому шляху стало підписання Главою держави Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

На виконання цього Закону Президент України підписав укази «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України». Ці укази покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

 

Згідно з Законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

 

Затверджено
розпорядженням голови
райдержадміністрації
від 03 червня 2011 року № 234

 

Порядок
доступу до публічної інформації
в районній державній адміністрації

Всі запити на публічну інформацію, які надходять до районної державної адміністрації (в тому числі електронною поштою), реєструються у загальному відділі апарату райдержадміністрації. Письмовий запит може бути як в довільній формі, так і шляхом заповнення відповідної форми (додається).

 

Облік запитів на інформацію ведеться окремо.

 

Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, ім’я особи, адреси або інших вимог, встановлених ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), не розглядаються.

 

Залежно від змісту запиту, він направляється першому заступнику голови, заступнику голови райдержадміністрації або керівнику апарату (відповідно до розподілу функціональних повноважень). Згідно з резолюцією, виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Після підписання відповідь реєструється в загальному відділі і надсилається адресату.

 

Районна державна адміністрація надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

 

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

 

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

 

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, районна державна адміністрація може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

 

Інформація на запит надається безкоштовно. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк визначених розпорядником в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України (стаття 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

 

У разі, коли района державна адміністрація, відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про місцеві державні адміністрації», не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», вона відмовляє в задоволенні запиту на інформацію, про що заявник повідомляється письмово.

 

Якщо районній державній адміністрації відомо, хто володіє або має володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувача, а запит переадресовується відповідній структурі разом із супровідним листом.

 

Відповідальною особою за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації в районній державній адміністрації визначено Пенську Наталію Володимирівну, керівника апарату районної державної адміністрації

 

Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату наказано забезпечити системне і оперативне оприлюднення розпоряджень, доручень, рішень колегій, планів заходів та інших документів райдержадміністрації на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

 

Функції із забезпечення доступу запитувачів до інформації в районній державній адміністрації покласти на загальний відділ апарату райдержадміністрації, безпосередньо на головного спеціаліста відділу Ієвлеву Оксану Володимирівну.

 

 

 

Відповідно до ст.15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації зобов’язані оприлюднювати:

 

1) інформацію про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо);

 

2) нормативно-правові акти акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності;

 

3) перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, форми і зразки документів, правила їх заповнення;

 

) порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності;

 

5) інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник;

 

6) інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації;

 

7) плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань;

 

8) розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи;

 

9) загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку;

 

11) інформацію про діяльність суб`єктів владних повноважень, а саме про:

 

- місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв`язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;

 

- прізвище, ім`я та по батькові, службові номери засобів зв`язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступників, а також керівників структурних та регіональних підрозділів, основні функції структурних та регіональних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;

 

- розклад роботи та графік прийому громадян;

 

- вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

 

- перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;