07 квітня 2017

Український незалежний центр політичних досліджень (УНЦПД) - позапартійний неурядовий аналітичний центр, що працює з 1991 року, маючи на меті просування демократичних цінностей та процедур у царині публічної політики та управління, розвиток громадянського суспільства та запровадження механізмів громадянської участі в ухваленні рішень. УНЦПД здійснює аналіз політики, розробляє проекти політичних документів, проводить адвокасі-кампанії, організовує конференції, семінари, тренінги, громадські слухання, здійснює інформаційно-консультативні програми.Центр громадської адвокатури - незалежна неурядова неприбуткова організація, яка, об’єднуючи науковців, практиків та студентів правничих професій, втілює в життя правові та інформаційні ініціативи у різних сферах захисту прав людини, сприяє розвитку місцевого самоврядуваня та інших демократичних інститутів, здійснює аналітичні дослідження, громадські моніторинги, лобіює суспільно значущі рішення та правові акти. з 207 року ЦГА адмініструє програму правової підтримки неурядових організацій.Творче об’єднання "Торо" - є контактною групою в Україні "Transparency International", що працює над запровадженням демократичних процедур участі громадян у формуванні та реалізації державної політики. Організація спеціалізується на аналізі публічної політики, здійсненні громадського контролю та проведенні адвокасі-кампаній (представлені громадських інтересів); залученні громадськості до процесу вироблення владних рішень та протидії корупції на всіх рівнях. Ексклюзивними інформаційно-освітніми продуктами "Торо" є "Програма професійеної підготовки активістів громадських рад; Програма консультативного супроводу з організації та проведення громадської експертизи; Програма професійної підготовки громадських антикорупціонерів та Інформаційний антикорупційний бюлетень" "На шляху до доброчесності".Сумський обласний комітет молодіжних організацій (СОКМО) - неприбуткова молодіжна громадська організація, що працює з 1997 року, маючи на меті сприяння реалізації молодіжної політики в Україні та розвитку громадського суспільства. СОКМО має вагомий досвід у проведенні адвокасі-кампаній, організації конференцій, семінарів, тренінгів, громадських слухань, здійсненні аналізу політики в соціально-гуманітарній сфері.Молодіжна організація "Нова генерація" - неприбуткова громадська організація з місцевим статусом, створена у 1993 року з ініціативи студентів вищих навчальних закладів м.Херсона. Організація об’єднує студентів, молодих дослідників, викладачів, психологів, соціологів, соціальних рацівників. Місія організації - сприяння у здійсненні позитивних соціальних змін заради розвитку територіальних громад, втілення у житті ефективних громадских ініціатив, розвиток соціального капіталу громад та проведення соціальної роботи з дітьми та молоддю.Черкаська обласна організація Всеукраїнської громадської організації "Комітету виборців України" (ЧОО ВГО КВУ) - незалежна громадська організація, нейтральна до політичних партій та виборчих блоків, яка діє на засадах добровільності, рівності своїх членів, самоуправління, законності та гласності. організація створена у 1996 році з метою сприяння підвищенню громадянської активності жителів Черкаської області, залучення їх до участі в управлінні на місцевому і державному рівнях, реалізації та захисті своїх конституційних прав. Діяльність організації направлена на захист виборчих прав громадян, усебічне сприяння відкритості, чесності, демократичності виборів та інших політичних процесів.Донецька обласна організація Всеукраїнської громадської організації "Комітет виборців України" (ДОО ВГО КВУ) - аналітичний, дослідницький та ресурсний центр для об’єднань громадянського суспільства, нейтральний до політичних партій та виборчих блоків. Організація заснована на початку 1998 року з метою активізації громадян, залучення їх до участі в управлінні державою та сприяння у реалізації їхніх конституційних прав. Основні напрями діяльності ДОО ВГО КВУ: розвиток та професіоналізація "третього сектора"; сприяння реформуванню місцевого самоврядування; сприяння зміцненню міжсекторної співпраці (влада - бізнес - громадськість); розвиток демократичних процесів; формування та розвиток експертного потенціалу донецької еліти.Карпатське агенство прав людини "Вестед" - неприбуткова громадська організація, яка працює у сфері прав людини з 1998 року. Діяльність організації спрямована нпа розширення можливостей системи захисту прав людини в Україні; роботу з біженцями та шукачами притулку; транскордонну співпрацю й координацію діяльності інституцій з питань регіонального розвитку та захисту прав людини; розвиток місцевої демократії.Творчий центр ТЦК - українська неурядова організація, місія якої - сприяння розвитку громадських ініціатив, спрямованих на зміцнення громадянського суспільства в Україні, насамперед на творчу розробку та виконання благодійних програм, та підтримка громадських організацій, органів місцевого самоврядування, ініціативних груп, що працюють у цій царині. Головні напрями діяльності ТЦК: підтримка розвитку організацій громадянського суспільства; сприяння розвитку громад; сприяння розвитку благодійності в Україні; розвиток співпраці між організаціями громадського суспільства на європейському рівні. ТЦК адмініструє грантові програми, проводить тренінги та надає консультації, публікує та поширює іформаційні матеріали, проводить дослідження та оцінювання, здійснює громадську експентизу, представляє інтереси організацій громадянського суспільства та здійснює їх захист.Інформаційно-правовий центр "Наше право" - неурядова громадська організація, незалежний експертно-аналітичний центр, створений 2000 року. Метою діяльності центру є сприяння зміцненню громадянського суспільства, розвиткуінститутів громадського контролю та залучення громадян до участі в управлінні державними і місцевими справами, здійснення аналізу місцевої політики та проведення експертно-аналітичних громадських досліджень.Житомирська обласна молодіжна громадська організація "Сучасний формат" (МГО "Сучасний формат") - неурядова громадська організація, зареєстрована у 2007 році. Основні завдання організації: сприяння створення умов для самореалізації та розвитку молодого покоління, захисту законних прав та інтеремів молоді Житомирської області; залучення молоді до розв’язання соціальних, економічих, екологічних, культурних, освітніх та інших проблем; активізація участі молоді у процесах прийняття рішень на всіх рівнях (місцевому, регіональому, загальнодержавному); розвиток і координація молодіжного руху в області та інтеграція його в український і міжнародний молодіжний рух. Основні напрями діяльності: місцевий та регіональний розвиток; просвітницькі програми; освітні проекти; заходи соціального спрямування; заходи у сфері культури.Дніпропетровська обласна громадська організація "Дніпропетровський координаційно-експертний центр з питань регуляторної політики" (ДОГО ДКЕЦРП) - правозахисна громадська організація, створена 2005 року. Основні її завдання - сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні; недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів; обмеження втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання; усунення перешкод для розвитку господарської діяльності; організація зворотного зв’язку між підприємницьким середовищем та регуляторними організаціями для оцінки ефективності державної регуляторної діяльності; проведення незалежного громадського моніторингу та експертизи діяльності органів виконавчої влади і місцевого самоврядування.


Всеукраїнська молодіжна громадська організація "Фундація регіональних ініціатив" (ВМГО ФРІ) - незалежна неурядова позапартійна організація, що працює як центр підтримки молодіжного руху, молодіжних організацій та підготовки молодих лідерів в Україні. Стратегічна мета ФРІ - збільшення кількості молодих активістів для започаткування ланцюгової реакції позитивних змін у суспільстві. Завдання організації -інституціональне зміцнення молодіжного руху, навчання активних учасників об’єднань молоді, підтримка студентських та молодіжних ініціатив.


Львівська обласна організація Громадської мережі "Опора" - неурядова позапартійна фінансово незалежна мережа громадських активістів. Мета організації - активізація громадської участі у політичному процесі шляхом вироблення й запровадження моделей впливу громадян на діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні.


Громадська організація "Філософія серця" - неурядова неприбуткова організація, заснована на почтку 2007 року у Вінницькій області. Яосновні напрями її діяльності: організація дозвілля й відпочинку дітей та молоді; організація літніх наметових таборів та сприяння відновленню роботи підліткових клубів за місцем проживання; координація діяльності шкільних євроклубів; пропаганда здорового способу життя; проведення громадської експертизи діяльності органів виконавої влади та здійснення заходів у сфері протидії корупції.


Чернігівський обласний осередок ВМГО "Демократичний альянс" - обласна молодіжна громадська організація, що працює в регіоні з 2007 року. Місією організації є формування на засадах християнської демократії нової відповідальної патріотично-орієнтованої громадсько-політичної еліти країни шляхом створення умов для розвитку та саморалізації молоді на благо українського народу. Яосновна мета діяльності осередку - сприяння в усебічному задоволенні законних соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів молодих людей, реалізації їхніх здібностей, забезпеченні здійснення їхніх прав та свобов на засадах християнсько-демократичної ідеології.