Козелецька РДА
   Анонси                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Регламент та Положення

                 Назад

                 ПОЛОЖЕННЯ
                 про центр надання адміністративних послуг Козелецької районної державної адміністрації

                 1. Центр надання адміністративних послуг (далі - Центр) утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг при Козелецькій районній державній адміністрації Чернігівської області. В структурі районної державної адміністрації утворюється сектор адміністративних послуг, на який покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності Центру.

                 2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації центру як постійно діючого робочого органу місцевої держадміністрації приймається головою Козелецької районної державної адміністрації.

                 3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про Центр.

                 4. Основними завданнями Центру є:
                 1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
                 2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;
                 3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

                 5. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

                 6. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр суб’єктами надання яких є структурні підрозділи райдержадміністрації, визначається районною державною адміністрацією.

                 7. У приміщенні, де розміщується Центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

                 8. Складовою частиною Центру, утвореного при районній держадміністрації є дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

                 9. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора - посадової особи районної держадміністрації.

                 10. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації. Кількість адміністраторів, які працюють у центрі визначається головою районної державної адміністрації.

                 11. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.

                 12. Основними завданнями адміністратора є:
                 1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;
                 2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;
                 3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;
                 4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;
                 5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;
                 6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

                 13. Адміністратор має право:
                 1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;
                 2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;
                 3) інформувати керівника центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;
                 4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;
                 5) порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.

                 14. Центр очолює завідувач сектору адміністративних послуг Козелецької райдержадміністрації, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації.

                 15. Керівник центру відповідно до завдань, покладених на центр:
                 1) здійснює керівництво роботою центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру;
                 2) організовує діяльність центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;
                 3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;
                 4) організовує інформаційне забезпечення роботи центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;
                 5) сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції голові райдержадміністрації, щодо матеріально-технічного забезпечення центру;
                 6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;
                 7) може здійснювати функції адміністратора;
                 8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про центр.

                 16. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

                 17. Час прийому суб’єктів звернень у центрі становить не менш як шість днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через центр. Центр не рідше ніж два дні на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до 20-ї години.

                 18. Графік роботи центру затверджується головою районної державної адміністрації.

                 19. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів.

                 
                 
                 ___________________________________
                 
                 
                 РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ Центру надання адміністративних послуг Козелецької районної державної адміністрації

                 І. Загальні положення

                 1. Регламент центру надання адміністративних послуг (далі – Регламент) встановлює порядок діяльності центру надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП), зокрема, порядок дій адміністратора (адміністраторів) ЦНАП та суб’єктів надання адміністративних послуг у ході надання адміністративних послуг.

                 2. ЦНАП та суб’єкти надання адміністративних послуг у своїй діяльності керуються Законом України «Про адміністративні послуги» від 6 вересня 2012 року №5203-VI, Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 6 вересня 2005 року №2806-IV; вимогами до підготовки технологічної картки адміністративної послуги, затвердженими Кабінетом Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують надання адміністративних послуг.

                 3. У цьому Регламенті терміни вживаються у значенні, встановленому Законом України «Про адміністративні послуги».

                 4. Надання адміністративних послуг у ЦНАП здійснюється відповідно до принципів:
                 1) верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;
                 2) рівності перед законом;
                 3) відкритості та прозорості;
                 4) доступності інформації про надання адміністративних послуг;
                 5) оперативності та своєчасності;
                 6) захищеності персональних даних;
                 7) раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;
                 8) неупередженості і справедливості суб’єктів надання адміністративних послуг та працівників ЦНАП;
                 9) доступності та зручності організації надання послуг для суб’єктів звернень.

                 5. Графік роботи центру затверджується головою районної державної адміністрації.

                 ІІ. Вимоги до розміщення інформації

                 6. При вході у приміщення, де розміщений ЦНАП, на інформаційних стендах, розміщується інформація про:
                 1) графік роботи ЦНАП (дні роботи та прийомні години);
                 2) перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП;
                 3) інформаційні картки адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП;
                 4) адресу, поштовий індекс ЦНАП;
                 5) номери довідкових телефонів ЦНАП;
                 6) адресу веб-сайту ЦНАП, факс, електронну пошту ЦНАП;
                 7) порядок оскарження результатів надання адміністративних послуг, отриманих через ЦНАП, а також рішень, дій та бездіяльності працівників ЦНАП;

                 7. У ЦНАП може розміщуватись також інша інформація за рішенням його керівника, зокрема, щодо:
                 1) строків надання адміністративних послуг;
                 2) Положення про ЦНАП;
                 3) Регламенту ЦНАП та ін.

                 8. Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, повинен розміщуватись у доступному та зручному для суб’єктів звернень місці. Адміністративні послуги у переліку групуються за суб’єктами надання адміністративних послуг.

                 9. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, видаються працівниками районної державної адміністрації суб’єкту звернення.

                 10. Райдержадміністрація забезпечує розміщення інформації, зазначеної у цьому розділі Регламенту, а також відомості про місце розташування ЦНАП, а також може розміщуватись інша корисна для суб’єктів звернення інформація.

                 11. Інформація, яка розміщується у приміщенні ЦНАП та на інформаційних ресурсах ЦНАП, повинна бути актуальною й повною. Інформація, подана на відповідній веб-сторінці, має бути зручною для пошуку та копіювання.

                 12. Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечується інформування способами, які є зручними для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

                 13. Суб’єктам звернення, які звернулися за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку) забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг ЦНАП у спосіб аналогічний до способу звернення.

                 ІІІ. Інформаційна і технологічна картки адміністративних послуг

                 14. Інформаційні і технологічні картки розробляються та затверджуються суб’єктами надання адміністративних послуг відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» та вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, а також інших нормативно-правових актів, які регламентують надання адміністративних послуг.

                 15. Зміни до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг вносяться суб’єктами надання адміністративних послуг за погодженням з райдержадміністрацією.

                 16. Райдержадміністрація може вносити суб’єкту надання адміністративної послуги подання щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток.

                 17. У разі внесення змін до законодавства щодо надання певної адміністративної послуги, суб’єкт надання відповідної адміністративної послуги своєчасно інформує про це райдержадміністрацію, а також адміністратора центру, готує відповідні зміни до інформаційних та/або технологічних карток згідно з вимогами законодавства та цього Регламенту.

                 ІV. Перший контакт ЦНАП з суб’єктом звернення

                 18. Адміністратор ЦНАП:
                 1) за усним клопотанням суб’єкта звернення інформує його про приналежність питання, що цікавить, до компетенції ЦНАП;
                 2) консультує суб’єктів звернень щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг, надає інформацію щодо рахунків і банківських реквізитів для сплати адміністративного збору;
                 3) надає іншу допомогу, яка необхідна суб’єктам звернення.

                 V. Керування чергою у ЦНАП

                 19. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернень у ЦНАП вживаються заходи для запобігання чергам, а у випадку їх виникнення – для керування чергою.

                 20. У ЦНАП може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернень на прийом до адміністратора на певну визначену дату (день) та час. Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до працівника ЦНАП на рецепції. У разі запізнення суб’єкта звернення на прийом за попереднім записом більш ніж на 5 хвилин попередній запис анулюється. У цьому випадку суб’єкт звернення може подати документи в загальному порядку або записатися на певну дату та час повторно.

                 21. ЦНАП може використовувати інші інструменти керування чергою, гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернень.

                 VІ. Прийняття заяви та інших документів у ЦНАП

                 22. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі – вхідний пакет документів), та повернення документів (результату надання адміністративної послуги, далі також - вихідний пакет документів) здійснюється виключно у ЦНАП.

                 23. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у ЦНАП особисто, в тому числі через уповноваженого представника, надіслати вхідний пакет документів поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або, у передбачених законом випадках, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

                 24. Якщо вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб’єкта звернення, до нього додаються документи, які підтверджують особу представника та засвідчують його / її повноваження (довіреність або інший документ, що посвідчує відносини представництва).

                 25. Адміністратор перевіряє відповідність поданого пакету документів інформаційній картці адміністративної послуги, за потреби – надає допомогу суб’єкту звернення у заповненні бланку заяви. У випадку, якщо суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки при заповненні бланку заяви, адміністратор повідомляє заявника про відповідні недоліки та, за потреби, надає необхідну допомогу у їх виправленні. Всі виправлення під час прийняття вхідного пакету документів підтверджуються підписом суб’єкта звернення.

                 26. Заява, що подається для отримання адміністративної послуги, повинна містити дозвіл суб’єкта звернення на обробку, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.

                 27. Адміністратор складає опис вхідного пакету документів у якому зазначається інформація про перелік документів, поданих суб’єктом звернення. Опис складається у двох примірниках.

                 28. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакету документів за підписом та печаткою (штампом) відповідного адміністратора із відміткою про дату і час його складання, реєстраційний номер заяви і перелік документів, що додаються до неї. Другий примірник опису вхідного пакету документів зберігається в матеріалах справи, у випадку застосування у ЦНАП електронного документообігу – в електронній формі.

                 29. Адміністратор під час отримання вхідного пакету документів зобов’язаний з’ясувати бажані для суб’єкта звернення способи його повідомлення про результат надання адміністративної послуги (телефоном, засобами поштового зв’язку, електронною поштою чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку у випадках, передбачених законодавством); а також бажаний спосіб передачі суб’єктові звернення результату надання адміністративної послуги (особисто чи засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що також зазначається в описі вхідного пакету документів.

                 30. Адміністратор здійснює реєстрацію вхідного пакету документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та / або електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакету документів.

                 31. Якщо вхідний пакет документів було отримано засобами поштового зв’язку, адміністратор не пізніше наступного дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакету документів електронною поштою (його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку (за можливості).

                 32. Якщо під час прийняття вхідного пакету документів адміністратор виявив факт відсутності одного чи кількох документів, необхідних для отримання адміністративної послуги (передбаченого законом та відповідною інформаційною карткою адміністративної послуги) та / або очевидну помилковість, неточність чи неповноту відомостей, адміністратор за вибором суб’єкта звернення або реєструє вхідний пакет документів з недоліками, або повертає документи суб’єктові звернення без реєстрації для усунення недоліків.

                 33. При реєстрації вхідного пакету з недоліками суб’єкт звернення одночасно повідомляється про потребу усунення вказаних недоліків та попереджається про ймовірність негативного рішення у випадку їх неусунення. Якщо суб’єкт звернення надсилає вхідний пакет документів засобами поштового зв’язку, він інформується про виявлені недоліки у відповідному повідомленні – описі вхідного пакету документів, а за можливості також негайно повідомляється телефоном.

                 34. Всі додаткові документи, в тому числі документи на заміну, подаються суб’єктом звернення лише через ЦНАП із фіксацією цих дій в матеріалах справи та журналі реєстрації. При цьому суб’єктові звернення видається доповнений опис вхідного пакету документів (на заміну). Внесення додаткових документів та/або документів на заміну підтверджується підписом суб’єкта звернення (уповноваженого представника).

                 35. У випадку не усунення суб’єктом звернення недоліків вхідного пакету документів, рішення у справі приймається на основі наявних документів відповідно до закону.

                 36. Після реєстрації вхідного пакету документів адміністратор формує справу у паперовій та/або електронній формі, за потреби (і за можливості) здійснює її копіювання та/або сканування.

                 37. Інформацію про вчинені дії адміністратор вносить до листа-проходження справи у паперовій та/або електронній формі. Лист-проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуг та залучених суб’єктів надання адміністративної послуги.

                 VІI. Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

                 38. Після вчинення дій, передбачених розділом VI цього Регламенту, адміністратор не пізніше наступного робочого дня після отримання вхідного пакету документів зобов’язаний направити (передати) вхідний пакет документів суб’єкту надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить прийняття рішення у справі (надалі – виконавець), про що робиться відмітка у листі-проходженні справи із зазначенням часу, дати та суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її направлено, та проставленням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи. Відомості про передання вхідного пакету документів вносяться адміністратором до листа-проходження справи у паперовій та/або електронній формі.

                 39. Передача справ у паперовій формі від ЦНАП виконавцям здійснюється не менше ніж один раз протягом робочого дня шляхом доставляння працівником ЦНАП або в інший спосіб.

                 40. У разі, якщо адміністративна послуга потребує декількох дій (етапів) для її вирішення та дозволяє (передбачає) паралельне опрацювання справи двома і більше суб’єктами надання адміністративних послуг, адміністратор забезпечує проходження цих дій (етапів) у встановленому порядку відповідно до технологічної картки адміністративної послуги без участі суб’єкта звернення – шляхом міжвідомчої взаємодії (в тому числі, за можливості, із застосуванням електронного документообігу). Для цього матеріали справи чи їх копії у паперовій та/або електронній формі одночасно передаються та/або надсилаються усім залученим виконавцям. Зведення матеріалів справи здійснюється виконавцем, що ухвалює (або готує) кінцеве рішення у справі.

                 41. Отримавши справу, виконавець зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, а також прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа-проходження справи.

                 42. Суб’єкт надання адміністративної послуги, за потреби, отримує документи або інформацію, що перебувають у володінні державних органів, органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління. Таке отримання здійснюється за умови наявності в матеріалах справи згоди (дозволу) суб’єкта звернення на збирання, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги. 43. Виконавець зобов’язаний розглянути справу та прийняти по ній рішення у строки, визначені законом та зафіксовані у технологічній картці адміністративної послуги.

                 44. Контроль за дотриманням виконавцем (виконавцями) терміну розгляду справи та прийняття рішень здійснюється адміністратором ЦНАП.

                 45. Виконавець зобов’язаний своєчасно інформувати ЦНАП про перешкоди у дотриманні термінів розгляду справ та прийняття рішень, а також інші проблеми, що виникають при розгляді справи. Виконавець зобов’язаний надавати інформацію на усний або письмовий запит (в т.ч. в електронною поштою) адміністратора щодо ходу розгляду справи. У разі виявлення факту (фактів) порушення щодо розгляду справи (вимог щодо термінів надання адміністративної послуги тощо) адміністратор зобов’язаний невідкладно інформувати про це керівника.

                 46. У разі, якщо в ході вирішення справи виявлено підстави для прийняття негативного (повністю або частково відмовного) для суб’єкта звернення рішення, виконавець повинен врахувати, чи може отримання від суб’єкта звернення додаткових пояснень, інформації, документів позитивно вплинути на зміст цього рішення, та відповідно – забезпечити право суб’єкта звернення на участь у процесі розгляду справи та прийняття рішення. Будь-яке додаткове витребування та отримання пояснень, інформації, документів від суб’єкта звернення здійснюється лише через ЦНАП.

                 VІII. Передача результатів надання адміністративних послуг
                 суб’єкту звернення

                 47. Виконавець зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, сформувати вихідний пакет документів та направити його до ЦНАП, про що зазначається у листі-проходженні справи.

                 48. Адміністратор у день надходження результату надання адміністративної послуги здійснює реєстрацію вихідного пакету документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа-проходження справи, а також до відповідного реєстру у паперовій та/або електронній формі.

                 49. Адміністратор невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після отримання результату надання адміністративної послуги, повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єкта звернення у замовлений суб’єктом звернення спосіб (телефоном, електронною поштою чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку).

                 50. Результат надання адміністративної послуги передається суб’єктові звернення особисто (в тому числі його/її представнику) - при пред’явленні документа, який посвідчує особу та документа, який підтверджує повноваження представника; або, у випадках передбачених законодавством, передається в інший зручний для суб’єкта звернення спосіб: засобами поштового зв’язку – рекомендованим листом із повідомленням про вручення; або за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

                 51. У разі незазначення суб’єктом звернення зручного для себе способу отримання результату надання адміністративної послуги або його неотримання у ЦНАП протягом двох місяців – результат надання адміністративної послуги надсилається суб’єкту звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та відсутності іншої контактної інформації – результат надання адміністративної послуги зберігається протягом тримісячного терміну у ЦНАП, а потім передається на архівне зберігання.

                 52. У випадку, якщо адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор реєструє інформацію про результат вирішення справи у журналі (у паперовій та/або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів у справі та передає його суб’єктові звернення.

                 53. Факт отримання результату надання адміністративної послуги підтверджується підписом суб’єкта звернення (при особистому отриманні) або отримання повідомлення про вручення (у випадку направлення поштою). Інформація про дату отримання результату надання адміністративної послуги суб’єктом звернення фіксується у ЦНАП у паперовій та/або електронній формі.

                 54. Відповідальність за своєчасне та належне надання адміністративної послуги несе виконавець, та в межах своїх повноважень – адміністратор ЦНАП.

                 55. У ЦНАП зберігається інформація про кожну надану адміністративну послугу/справу у паперовій формі (ксерокопія) та/або електронній формі (відскановані документи): заява суб’єкта звернення, результат надання адміністративної послуги та опис вхідного пакету документів. Всі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

                 ІХ. Оскарження результатів надання адміністративних послуг

                 56. Суб’єкт звернення має право подати скаргу на отриманий через ЦНАП результат надання адміністративної послуги до суб’єкта надання адміністративної послуги або до вищого органу відносно того органу, що вирішив справу (у разі, якщо такий вищий орган існує).

                 57. Скаргу на результат надання адміністративної послуги може бути подано протягом тридцяти днів з моменту доведення результату надання адміністративної послуги до відома суб’єкта звернення.

                 58. Скарга, яка подається до ЦНАП, підлягає реєстрації у порядку, встановленому розділом VI цього Регламенту. Не пізніше наступного дня з моменту реєстрації скарга разом із матеріалами, що додаються до неї, передається (надсилається) суб’єкту розгляду скарги.

                 59. Суб’єкт розгляду скарги зобов’язаний розглянути й вирішити скаргу відповідно до вимог чинного законодавства України та забезпечити передання рішення у ЦНАП для доведення до відома скаржника.

                 60. У випадку, якщо суб’єкт звернення подає скаргу на результат надання адміністративної послуги, отриманий через ЦНАП, безпосередньо до суб’єкта розгляду скарги, такий орган зобов’язаний надіслати копію скарги до ЦНАП протягом п’яти робочих днів з дня її отримання, а також проінформувати ЦНАП про результати розгляду скарги протягом п’яти робочих днів з дня прийняття рішення за скаргою.

                 Х. Оскарження дій або бездіяльності працівників ЦНАП

                 61. У ЦНАП здійснюється обов’язкове ведення книги відгуків та пропозицій, доступ до якої надається кожному суб’єкту звернення.

                 62. Будь-яка особа має право подати скаргу на дії або бездіяльність працівників ЦНАП, якщо вважає, що ними порушено її права, свобода чи законні інтереси.

                 63. Суб’єктом розгляду скарги на дії чи бездіяльність працівників ЦНАП є посадова особа райдержадміністрації, яка відповідає за даний напрямок роботи.

                 64. Скарга розглядається невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів з моменту її реєстрації. У випадку, якщо скарга потребує додаткового дослідження матеріалів справи чи вчинення інших дій, необхідних для об’єктивного розгляду скарги, посадова особа райдержадміністрації має право подовжити термін розгляду скарги, але не більш ніж до тридцяти днів з моменту реєстрації скарги, про що повідомляє суб’єкта звернення письмово або в інший обраний суб’єктом звернення спосіб.

                 65. Посадова особа райдержадміністрації вчиняє всі необхідні дії для прийняття об’єктивного рішення за скаргою, в межах своїх повноважень вирішує питання про дисциплінарну відповідальність працівників ЦНАП.

                 _________________________________

                 Назад                 18 Січня 2018 17:00
                 09 Січня 2018 12:33
                 03 Січня 2018 10:53
                 18 Грудня 2017 10:59
                 12 Грудня 2017 11:34
                 12 Грудня 2017 11:10
                 12 Грудня 2017 11:08
                 24 Листопада 2017 16:34
                 21 Серпня 2017 15:57

                 Чи задоволені Ви роботою ЦНАП та умовами, створеними для відвідувачів?